Řešení testu 1

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 1 – 28 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Zjednodušte výraz $\large x + 1 - (x-1)^{2}+x^{2}$:

$\large x + 1 - (x-1)^{2}+x^{2} = x + 1 - (x^{2} - 2x + 1)+x^{2} = x + 1 - x^{2} + 2x - 1 + x^{2} = \mathbf{3x}$


2. Přiraďte počet řešení rovnice:

1. 5x = 0

Aby 5 krát x bylo rovno nule, musí být x rovno 0. --> C

2. 0x = 0

Aby 0 krát x bylo rovno nule, je možné za x dosadit jakékoliv reálné číslo. --> A

3. 0x = 5

Neexistuje žádné x, které po násobení nulou dá hodnotu 5. --> B


3. Výrobek zlevnil o 160 Kč na 75 % své původní ceny. Kolik stál výrobek před slevou a po slevě.

Cena výrobku klesla o 160 Kč na 75 % své původní ceny. To znamená, že 160 Kč je 25 % původní ceny výrobku.


Způsoby výpočtu základu (původní cena):

a) přes 1 %

25 % = 160 Kč

1 % = 6,40 Kč

100 % = 640 Kč

75 % = 480 Kč


b) trojčlenka

25 % = 160 Kč

100 % = x Kč

$x = \frac{100 . 160}{25} = 640$ Kč


c) vzorec

p = 25 % = 0,25

č = 160

z = ?

z = č : p

z = 160 : 0,25

z = 160 : 0,25

z = 640


Původní cena výrobku byla 640 Kč, cena po slevě 480 Kč.


Český jazyk

Starý los zastavil stádo v krajině, kde řídly lesy, sledoval z dálky okolí a v případě nějakého nebezpečí by dal ostatním znamení.

1. Určete počet vět v souvětí a vypište všechny základní skladební dvojice:

2. Napište ke slovu nebezpečí jedno slovo stejného nebo podobného významu: 

3. Z poslední věty vypište celý slovesný tvar a určete u něj všechny mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob, vid, rod, třídu a vzor):

sloveso
osoba
číslo
čas
způsob
vid
třída
vzor
dal by
3
jednotné
přítomný
podmiňovací dokonavý
5
dělá