on-line testy z českého jazyka

Online testy z českého jazyka

Lexikální pravopis

Tvaroslovný pravopis

Syntaktický pravopis

Větná stavba

Ostatní

Krátké diktáty i / y

Pády podstatných jmen

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Nevyjádřený podmět

Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
Hledání chyb ve větách

Slovní druhy 1
Slovní druhy 2
Věty podle postoje mluvčího
Nevyjádřený a všeobecný podmět
Metafora, metonymie, synekdocha
Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n
Konkrétní a abstraktní podstatná jména
Věta jednočlenná

Větné členy

1   2       5

Přívlastek 1

Stylistika

Koncovky přídavných jmen
Duálové skloňování podstatných jmen

Větný rozbor  

1   2   3   4

Synonyma, homonyma, antonyma
Psaní bě/vje, vě/vje
Druhy přídavných jmen


Vedlejší věty

1   2   3

Tvoření slov

Psaní je/ě
Jmenné tvary přídavných jmen

Složité souvětí 

1   2   3

Slova příbuzná 1

Slova příbuzná 2

Souhláskové skupiny - předpona a kořen
Stupňování přídavných jmen


Stavba souvětí

Zvířata v příslovích

Shoda podmětu s přísudkem - jednoduchý podmět
Skloňování zájmena JÁ - MNĚ, MĚ

Odchylky od větné stavby


Shoda podmětu s přísudkem - několikanásobný podmět
Rozlišení sebou - s sebou

Určování druhu zájmen

Druhy číslovek

Mluvnické kategorie sloves

Rod sloves