Přídavná jména

Druhy přídavných jmen


Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto:

V pádových koncovkách měkkých přídavných jmen se vždy píše -í, u tvrdých přídavných jmen se píše většinou -ý (měkké -í se píše jen v 1. a 5. pádu množného čísla s podstatným jménem mužského životného rodu - mlad-í muži, bíl-í holubi, zpěvav-í ptáci).


Druhy přídavných jmen - online cvičení


U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten.


Jmenné tvary přídavných jmen - online cvičení


Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves (běžet - běžící), z přídavných jmen se mohou tvořit příslovce (chytrý - chytře) nebo podstatná jména (barevný - barevnost). 

Přídavná jména mohou být zpodstatnělá (ve větě mají funkci podstatných jmen) - např. hajný, průvodčí, stříbrný, bytná, vstupné, hovězí.


Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména lze stupňovat ve třech stupních:

1. stupeň - základní stupeň (Pavel je vysoký.)

2. stupeň  - porovnává dva subjekty (Pavel je vyšší než Petr.)

3. stupeň  - vymezuje jeden subjekt z celku (Pavel je nejvyšší ze třídy).

Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, některá (zpravidla ta nejběžněji užívaná) nepravidelně - dobrý, lepší, nejlepší.

Ke stupňování můžeme využít i opisný tvar - zářivý, více zářivý, nejvíce zářivý.


Stupňování přídavných jmen - online cvičení