Poměry mezi hlavními větami

Hlavní věty spolu souvisejí obsahem, ale mluvnicky jsou samostatnými celky. Jejich významový poměr může být různý a je vyjádřen souřadícími spojkami. Bývají však také bez spojovacích výrazů. V grafickém rozboru jsou hlavní věty na stejné úrovni. 

Typy vztahů mezi hlavními větami:

Poměr slučovací

Mezi hlavními větami jsou spojky a, i, ani, také, jakož i, pak, potom nebo spojovací výrazy i - i, ani - ani, jednak - jednak, tu - tu, hned - hned.

Poměr stupňovací

Druhá věta stupňuje obsah věty první. Nejčastější spojky jsou: ba, ba i, ba dokonce, nejen - nýbrž i.

Poměr odporovací

Obsah druhé hlavní věty odporuje obsahu první věty. Nejčastější spojky jsou: ale, avšak, však, leč, nýbrž, jenže, sice - ale.

V některých případech může být v odporovacím poměru souvětí spojené spojkou a. V takovém případě se pak před spojkou a píše čárka. 

Byl tam, a odešel. (ve smyslu ale odešel; v mnoha případech pak záleží na pisateli, jak chápe smysl daného souvětí)

Poměr vylučovací

Obsah hlavních vět se vzájemně vylučuje. Buď platí jedna nebo druhá možnost. Nejčastější spojky: nebo, anebo, buď - nebo, buď - anebo.

Poměr příčinný

Druhá věta vyjadřuje příčinu, důvod obsahu první věty. Nejčastější spojky: neboť, vždyť, totiž.

Poměr důsledkový

Druhá věta vyslovuje důsledek obsahu první věty. Nejčastější spojky: proto, a proto, tedy, tudíž, a tak.


Určete významový poměr mezi hlavními větami.

Popřál mi k narozeninám, ba dokonce i kytku mi koupil.

stupňovací

Popřál mi k narozeninám a přinesl mi kytku.

slučovací

Popřál i k narozeninám, ale kytku mi nedal.

odporovací

Koupil mi kytku, neboť mi přišel popřát k narozeninám.

příčinný

Přišel mi popřát k narozeninám, a tak mi přinesl kytku.

důsledkový

Buď mi kup k narozeninám kytku, nebo mi přines dost.

vylučovací


Rozbor složitého souvětí 1

Rozbor složitého souvětí 2

Rozbor složitého souvětí 3 - úryvek z knihy Da Vinciho kód Dana Browna


Souvětí souřadné