Předmět

Předmět  je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nímž tvoří skladební dvojici. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení

Slovní druhy v předmětu

Předmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno, nicméně v pozici předmětu se může uplatnit libovolný slovní druh nebo i neslovní výraz. 

Příklady:

Rozvitost předmětu

Předmět, na nějž se nevážou další větné členy, se nazývá holý: Petr píše dopis. Předmět s dalšími větnými členy je rozvitý předmět: Viděl psa žeroucího maso. Předmět je nejčastěji rozvíjen přívlastkem (můj pes), někdy také doplňkem (obdržel zásilku poškozenou). Pokud je v předmětu spojeno několik výrazů, jde o předmět několikanásobný. Jednotlivé členy několikanásobného předmětu mohou být navzájem spojeny různými způsoby:

Jednotlivé části několikanásobného předmětu mohou být rovněž holé nebo rozvité.


Cvičení na předmět