Pravopis tvaroslovný

Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.

Pojem "tvaroslovný" se týká vývoje jazyka a jeho změn v průběhu staletí až po dnešní dobu.

Tvaroslovný pravopis (nebo také morfologický) se zabývá psaním tvarů jmen a sloves - skloňováním a časováním ohebných slovních druhů (podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves).


Slovní druhy


1. Podstatná jména - Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

2. Přídavná jména - Odpovídají na otázky - Jaký, Který, Čí?

3. Zájmena - Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména.

4. Číslovky - Označují počet, pořadí, násobenost, díl celku.

5. Slovesa - Vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu.

6. Příslovce - Odpovídají na otázky - Kde, Kdy, Jak?

7. Předložky - Stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami.

8. Spojky - Vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů.

9. Částice - Vyjadřují vztah mluvčího k výpovědi, stojí zpravidla na začátku věty.

10. Citoslovce - Popisují nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky.


Cvičení na určení slovních druhů