Pravopis syntaktický

Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.

Syntaktický pravopis (nebo také skladební) se týká mluvnické stavby věty. Má blízko k nauce o větě a zabývá se psaním interpunkčních znamének, větnými vztahy, skladebními dvojicemi, větnými členy,větami jednoduchými a souvětími, větami jednočlennými a dvojčlennými, shodou přísudku s podmětem.


Shoda podmětu s přísudkem

Psaní čárky ve větě jednoduché

Věty jednočlenné, dvojčlenné

Věty podle postoje mluvčího