Pravopis lexikální

Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.

Slovo "lexikální" se týká slovní zásoby a umění jejího využití, bohatosti používaného jazykového slovníku a slovní zásoby v písemném i mluveném projevu.

Lexikální pravopis (nebo také slovní) se zabývá psaním jednotlivých slov a s některými základními pravidly se můžete seznámit na těchto odkazech:


Krátké diktáty i / y

Souhláskové skupiny - předpona a kořen

Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n

Koncovky přídavných jmen

Psaní bě/vje, vě/vje

Psaní je/ě