Rovnice, nerovnice


Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou

Rovnice s neznámou ve jmenovali 1

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 2

Soustava lineárních rovnic s více neznámými

Kvadratické rovnice

Kvadratické nerovnice

Exponenciální rovnice

Doplnění na čtverec