Konstrukční úlohy

Náčrt a rozbor úlohy 
Vždy předpokládáme, že konstrukční úloha má řešení. Náčrtek tvoříme dostatečně velký a přehledný, barevně v něm vyznačíme údaje, které známe.

Postup konstrukce

Plánujeme zde sled kroků při rýsování. Jednotlivé kroky zapisujeme pomocí matematické symboliky. Krok se dělí na dvě části, které jsou odděleny středníkem. Před středníkem píšeme, co budeme rýsovat, za středníkem co pro daný geometrický útvar platí.

Konstrukce 
Sestrojení geometrického útvaru podle zadání v jedné polorovině.

Závěr 
Ověření správnosti a uvedení počtu řešení v jedné polorovině, např. „Trojúhelník vyhovuje zadání, jedno řešení v polorovině. 
Konstrukce trojúhelníku podle věty SSS

Konstrukce trojúhelníku podle věty SUS

Konstrukce trojúhelníku podle věty USU

Konstrukce rovnoběžníku

Konstrukce čtverce - středová souměrnost

Konstrukce čtverce - osová souměrnost