Rovnice se dvěma neznámými

Soustavu dvou rovnic o dvou neznámých můžeme řešit různými metodami. 


  1. dosazovací metoda

  2. sčítací metoda

  3. srovnávací metoda

  4. grafické řešení


1. Dosazovací metoda

Z jedné rovnice vyjádříme neznámou.

$3x-4y=20$

$\underline {x+3y=-2 \;\; \rightarrow \;\; x=-2-3y}$

Výraz dosadíme do druhé rovnice, tím se zbavíme jedné proměnné (x) a můžeme jednoduše vypočítat proměnnou y.

$3\times(-2-3y)-4y=20$

$-6-9y-4y=20$

$-13y=26$

$y=-2$

Dosadíme výsledek do zadání $x=-2-3y$

$x=-2-3\times(-2)$

$x=-2+6$

$x=4$

$P=[x;y]=[4;-2]$


2. Sčítací metoda

Jednu nebo obě rovnice vhodně vynásobíme tak, abychom vyloučili jednu neznámou.

$2x+5y=3\;\;/\times\;(-5)$

$\underline {10x+7y=-3\;\;}$

$-10x-25y=-15$

$\underline {10x+7y=-3\;\;}$

Rovnice sečteme.

$-18y=-18$

$y=1$

Dosadíme výsledek do zadání.

$2x+5\times (1)=3$

$2x+5=3$

$2x=3-5$

$2x=-2$

$x=-1$

$P=[x;y]=[-1;1]$


3. Srovnávací metoda

Z obou rovnic  vyjádříme neznámou.

$x+y=1\;\; \rightarrow \;\; x=1-y$

$\underline {x-2y=-14 \;\; \rightarrow \;\; x=-14+2y}$

Výrazy pro proměnnou x se musí rovnat.

$1-y=-14+2y$

$-y-2y=-14-1$

$-3y=-15$

$y=5$

Dosadíme výsledek do zadání.

$x=1-5$

$x=-4$

$P=[x;y]=[-4;-5]$


4. Grafická metoda

Hledáme uspořádanou dvojici [x;y], která vyhovuje oběma rovnicím. 

$x+y=6\;\; \rightarrow \;\;\mathbf {y=6-x}$

$\underline {-x+y=-12 \;\; \rightarrow \;\;\mathbf {y=x-12}}$

Zvolíme libovolné hodnoty x a vypočítáme y.

$x$
0
5
$y=6-x$
6
1


$x$
0
5
$y=x-12$
-12
-7


Zakreslíme do grafu.

$P=[x;y]=[9;-3]$


Grafické řešení soustavy dvou rovnic