Stylistika

​STYLISTIKA 

- způsob výstavby jazykového projevu 

- každý má svůj individuální styl, který je ovlivněný slohotvornými činiteli – subjektivní (věk, vzdělání, slovní zásoba) x objektivní (prostředí vzniku, forma projevu, funkce a účel) 

STYLY 

SLOHOVÉ POSTUPY A JEJICH ÚTVARY 

Základním účelem slohových projevů je funkce dorozumívací, dále se dle funkce dělí na:

1. Informační – podání informace, krátký projev 

2. Vyprávěcí – zachycení děje – logicky navazující dějové složky – kauzalita; souslednost chronologická či retrospektivní, obsahuje i popisy, úvahy a přímou řeč – vypravování, reportáž, črta

3. Popisný  

4. Výkladový a úvahový – zamyšlení nad problematikou, objasnění, sledování vztahů, vyvození závěru, návrh řešení – výklad, úvaha, referát, diskuse, komentář, beseda, kritika, recenze 

Smíšené útvary: esej (odborné a umělecké prvky), fejeton (umělecká reportáž).