Rovnice, nerovnice

1. Jestliže platí $3x + 2 = 5$, pak $4x + 3$ se rovná:

a. 5

b. 6

c. 6x

d. x+6

e. 5x+1


$3x + 2 = 5$

$x=1$

$4\times 1 + 3 = 7$


2. Řešte rovnici:

$-2(\frac{x}{3}+2)-2=4(1-x)$

$\frac{-2x}{3}-4-2=4-4x$

$\frac{-2x}{3}+4x=10$

$-2x+12x=30$

$10x=30$

$x=3$


3. Řešte rovnici:

$\frac{a}{3}-\frac{5}{3}-\frac{a-3}{4}=\frac{3}{4}+1$

$4a-20-3a+9=9+12$

$a=32$


4. Rovnice $5x = 8x$ má v množině reálných čísel

a. Nemá řešení

b. Má jediné řešení $x = 0$

c. Má jediné řešení $x = \frac{8}{5}$

d. Má jediné řešení $x = \frac{5}{8}$

e. Má nekonečně mnoho řešení


$5x = 8x$

$5x-8x = 0$

$-3x = 0$

$x = 0$


5. Rovnice $12 - (x + 9) = -x + 3$ má v množině reálných čísel

a. Má nekonečně mnoho řešení

b. Má jediné řešení $x = 0$

c. Má jediné řešení $x = 6$

d. Má jediné řešení $x = 3$

e. Nemá řešení


$12 - x-9 = -x + 3$

$-x+x = +3-12+9$

$0=0$


6. Jaké číslo je nutné napsat místo , aby řešení rovnice bylo číslo 12. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=\square+x$

a. 8

b. 6

c. 4

d. 2

e. -2

$\frac{12}{2}+\frac{12}{3}=\square+12$

$6+4=\square+12$

$\square=2$


7. Ze vzorce pro obsah kruhu vyjádřete poloměr.

$S = 2\pi r^{2}/\div 2\pi$

$\frac{S}{2\pi} = r^{2}$

$r=\sqrt{\frac{S}{2\pi}}$


8. Ze vzorce pro obsah lichoběžníku vyjádřete základnu a.

$S = \frac{a+c}{2}\times v/\times 2$

$S \times 2 = (a+c)\times v/\div v$

$\frac{S \times 2}{v} = a+c$

$a = \frac{S \times 2}{v} - c$


9. Kolik řešení má nerovnice $-\frac{13}{39} ≤\frac{x}{9} ≤ \frac{2}{9}$

a. 6

b. 5

c. 4

d. 3

e. 2


$-\frac{1}{3} ≤\frac{x}{9} ≤ \frac{2}{9}$

$-\frac{3}{9} ≤\frac{x}{9} ≤ \frac{2}{9}$

$-3 ≤x ≤ 2$

x je čitatel zlomku a můžeme doplnit jen celé číslo.

$x=\left \{-3,-2,-1, 0, 1, 2 \right \}$


10. Řešením nerovnice 1,5 − 3x ≤− 4,5 je

a. x ≤ 1

b. x ≤ 2

c. x ≥− 2

d. x ≥ 2

e. x ≤− 2


$1,5 − 3x ≤− 4,5$

$− 3x ≤− 4,5-1,5$

$− 3x ≤-6/\div -3$

$x ≥ 2$


11. Přiřaďte každé rovnici s neznámou x pravdivé tvrzení odpovídající jejímu řešení.

a. $1 - 2x = 3x + 6$

b. $3(x + 2) = 3x + 2$

c. $2(x - 7) + 3 = 3x - (x + 11)$

i. Rovnice nemá žádné reálné řešení (b)

ii. Řešením rovnice je každé reálné číslo (c)

iii. Rovnice má právě jedno řešení x = 0

iv. Řešením rovnice je právě jedno přirozené číslo

v. Řešením rovnice je právě jedno záporné celé číslo (a)

vi. Rovnice má právě jedno řešení, které není celočíselné


a. b. c.
$1 - 2x = 3x + 6$
$-5x = 5$
$x = -1$

$3(x + 2) = 3x + 2$
$3x+6 = 3x + 2$
$0 = -4$
$2(x - 7) + 3 = 3x - (x + 11)$
$2x-14 + 3 = 3x -x-11$
$2x-11=2x-11$
$0=0$


12. Řešte rovnici

$\frac{2-5x}{2x-5} = 0$

$x\neq \frac{5}{2}$

$2-5x = 0$

$5x = 2$

$x=\frac{2}{5}$


13. Řešte rovnici a proveďte zkoušku $\frac{2}{x} +\frac{3}{4x} − \frac{1}{x} = 1$

$\frac{2}{x} +\frac{3}{4x} − \frac{1}{x} = 1/\times 4x$

$8+3-4=4x$

$4x=7$

$x=\frac{7}{4}$

Zk.:

L:$\Large \frac{2}{\frac{7}{4}} +\frac{3}{4\times \frac{7}{4}} − \frac{1}{\frac{7}{4}} = 2\times \frac{4}{7} +3\times \frac{1}{7}-\frac{4}{7}=\frac{8}{7}+\frac{3}{7}-\frac{4}{7}=\frac{7}{7}=1$

P: 1

L=P


14. Určete alespoň tři uspořádané dvojice [x;y], které jsou řešením rovnice

$2(x - y) = 3(1 - x)$


$1. \;x=1$ $2. \;x=2$
$3. \;x=3$
$2(1-y)=3(1-1)$
$2-2y=0$
$y=1$

$\left [ 1; 1 \right ]$

$2(2-y)=3(1-2)$
$4-2y=-3$
$-2y=-7$
$y=\frac{7}{2}$

$\left [ 2; \frac{7}{2} \right ]$
$2(3-y)=3(1-3)$
$6-2y=-6$
$-2y=-12$
$y=6$

$\left [ 2; 6\right ]$