Řešení testu 23

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 23 – 6 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. O kolik je větší $\frac{7}{3}\;z\;\frac{1}{7}\;než\;\frac{2}{3}\;z\;\frac{1}{6}$?

$\frac{7}{3}\times\frac{1}{7}=\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{9}$

$\frac{1}{3}-\frac{1}{9}=\frac{3-1}{9}=\frac{2}{9}$


2. Místo Δ doplňte číslo, aby platila rovnost: $3(x-6).(x+ Δ)=3x^{2}-12x-36$

$3(x-6).(x+ Δ)=3x^{2}-12x-36$

$3(x-6).(x+ Δ)=3(x^{2}-4x-12)$ $\Rightarrow$ $-6\times Δ = -12$ $\Rightarrow$ $ Δ =2$

Zkouška:

$3(x-6).(x+2)=3(x^{2}+2x-6x-12)=3(x^{2}-4x-12)= 3x^{2}-12x-36$


3. Řešte rovnici: $\frac{2x}{x-2} = 2 − \frac{1}{x-4}$

$\frac{2x}{x-2} = 2 − \frac{1}{x-4}\;\;/\times (x-2)(x-4)$

$2x(x-4) = 2(x-2)(x-4) – 1(x-2)$

$2x^{2}- 8x = 2(x^{2}-4x-2x+8) – x+2$

$2x^{2}- 8x = 2(x^{2}-6x+8) – x+2$

$2x^{2}- 8x = 2x^{2}-12x+16 – x+2$

$- 8x+12x+x = 16+2$

$5x = 18$

$x =\frac{18}{5}=3\frac{3}{5}$


4. Aritmetický průměr tří čísel je 25. První z čísel je dvojnásobkem nejmenšího dvojciferného čísla, druhé číslo je druhá mocnina čísla 6. Urči třetí číslo.

Nejmenší dvojciferné číslo je 10, dvojnásobek je 20.

Druhá mocnina čísla 6 je 36.

1. 20

2. 36

3. X

Aritmetický průměr se vypočítá jako součet všech čísel dělený jejich počtem.

$25 = \frac{20+36+x}{3}\;\;/\times 3$

$75 = 20+36+x$

$x = 75-20-36$

$x = 19$

Zkouška:

$\frac{20+36+19}{3}=75:3=25$


4. Těleso je složeno z 10 stejných krychlí o hraně 1 cm. Jaký je povrch a objem tělesa?

Objem tělesa

Těleso je složené z 10 stejných krychlí. Objem jedné krychle je $1\; cm^{3}$, objem celého tělesa je tedy $10\; cm^{3}$.

Povrch tělesa

Těleso má 34 stěn. Obsah jedné stěny je $1\; cm^{2}$, povrch celého tělesa je tedy $34\; cm^{2}$.


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

Blížil se podzim a ptáci, kteří pravidelně odlétají, se houfovali, aby se připravili na každoroční dlouhou cestu na jih.


1. Proveďte grafický rozbor souvětí, určete vztahy mezi větami hlavními a druh vět vedlejších.

2. Určete větné členy:

a. na jih - PUM

b. na cestu - předmět


3. Určete druh slov:

a. Pravidelně - příslovce

b. Kteří – zájmeno vztažné


4.  Určete všechny mluvnické kategorie slovesa v poslední větě souvětí. 

Připravili se - os.3., č.mn., čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý, třída 4, vzor kupuje


5. Utvořte druhý stupeň od přídavného jména dlouhý.delší


6. Zdůvodněte,proč přívlastky každoroční a dlouhou nejsou odděleny čárkou. Přívlastek postupně rozvíjející se čárkou neodděluje


7. Najděte slovo složené: každoroční


8. Použijte slovo cesta ve dvou větách tak, aby se jednalo o podstatné jméno abstraktní a konkrétní. 

Byla to dlouhá cesta. 

Cesta byla dlážděna kočičími hlavami.


9. Vysvětlete význam slova houfovat se.

Sdružovat se


10. Napište pranostiku.

Medardova kápě, 40 dní kape.