Řešení testu 11

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 11 – 18 týdnů do přijímaček

MATEMATIKA

1. Pro jaké x je výraz $\frac{(3−x).(2x−1)}{x+2}$

a) roven nule

Výraz je roven nule, jestliže je čitatel roven nule: $(3-x).(2x-1) = 0$

$3-x=0$

$x=3$

$2x-1=0$

$x=\frac{1}{2}$

b) výraz nemá smysl

Výraz nemá smysl, jestliže je jmenovatel roven nule: $x+2=0$

$x+2=0$

$x=-2$

2. Určete hodnotu výrazu:

a) $3. ( 2 – 3x ) – 4. ( 1 – x ) . ( 1 + x ) – 1$ pro $x = -2$

$3. ( 2 – 3x ) – 4. ( 1 – x ) . ( 1 + x ) – 1$

$3. ( 2 – 3(-2) ) – 4. ( 1 – (-2) ) . ( 1 + (-2) ) – 1$

$3. ( 2 + 6 ) – 4 ( 3 ) . ( 1 - 2 ) – 1$

$24  – 4 . 3  . ( -1 ) – 1$

$24  + 12 – 1$

$35$


b) $2. ( 3 – 2x ) – 5. ( 1 – x ) . ( 1 + x ) – 3$ pro $x = -3$

$2. ( 3 – 2x ) – 5. ( 1 – x ) . ( 1 + x ) – 3$

$2. ( 3 – 2(-3) ) – 5. ( 1 – (-3) ) . ( 1 + (-3) ) – 3$

$2. ( 3 +6 ) – 5. ( 4 ) . ( 1 - 3 ) – 3$

$2. 9 – 5. 4 . ( -2 ) – 3$

$18 + 40 – 3$

$55$


3. Součet dvou čísel je 81 a dvojnásobek jejich rozdílu je 70. Jaká jsou to čísla?

$x+y=81$

$2(x-y)=70$

$x=81-y$

$2(81-y-y)=70$

$2(81-2y)=70$

$162 -4y=70$

$4y=92$

$y=23$

$x+23=81$

$x=58$

Zkouška:

$23+58=81$

$2(58-23)=2.35=70$


4. Kolik vrcholů má pravidelný čtyřboký hranol?

a) 4

b) 5

c) 8

d) 10

e)12

Čtyřboký hranol má osm vrcholů --> C


5. Kolik hran má hranol, jehož podstava má tvar pětiúhelníku?

a) 20

b) 15

c) 10

d) 5

e) Žádná z možností A. – D. není správná.

Dolní podstava - 5 hran

Horní podstaava - 5 hran

Svislé hrany - 5 hran

15 hran --> B


6. Do prázdné nádrže tvaru válce s průměrem dna 8 m přitéká potrubím 62,8 hl vody za hodinu. Přibližně do jaké výšky bude nádrž naplněná, jestliže bude voda přitékat 4 hodiny?

a) 2,5 m

b) 2 m

c) 1,5 m

d) 1 m

e) 0,5 m

Za jednu hodinu přiteče do nádrže 62,8 hl vody, za čtyři hodiny přiteče do nádrže $4 \times 62,8 \; hl = 251,20 \; hl = 25120 \; l = 25,12 \; m^{3}$.

$V = \pi r^{2} . v$

$25,12 = \pi . 4^{2} . v$

$v = \frac{25,12}{\pi . 16}$

$v = \frac{25,12}{\pi . 16}$

$v = 0,5$

Za čtyři hodiny voda přiteče do výšky 0,5 m. --> E


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

Když byl menší snil nejednou o nějakém neznámém příbuzném který přijde a odvede si ho ale nikdy se to nestalo.


1. Doplňte interpunkci.

Když byl menší, snil nejednou o nějakém neznámém příbuzném, který přijde a odvede si ho, ale nikdy se to nestalo.


2. Určete počet vět v souvětí.

Když 1 VV časová, 2VH, který 3VV přívlastková a 4 VV přívlastková, ale 5 VH (odporovací poměr).

--> 5 vět


3. Určete mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid) u sloves:

a. přijde

b. snil

sloveso osoba číslo čas způsob vid rod třída vzor
přijde 3 jednotné budoucí oznamovací dokonavý činný 4 sází
snil 3 jednotné minulý oznamovací nedokonavý činný 4 prosí


4. Vypište všechna neohebná slova z výchozího textu a určete jejich druh.

když - spojka

nejednou - příslovce

o - předložka

a - spojka

ale - spojka