on-line testy z českého jazyka

Online testy z českého jazyka

Lexikální pravopis

Tvaroslovný pravopis

Syntaktický pravopis

Větná stavba

Ostatní

Krátké diktáty i / y

Pády podstatných jmen

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Nevyjádřený podmět

Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
Hledání chyb ve větách

Slovní druhy 1
Slovní druhy 2
Věty podle postoje mluvčího
Nevyjádřený a všeobecný podmět
Metafora, metonymie, synekdocha
Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n
Konkrétní a abstraktní podstatná jména
Věta jednočlenná
Větné členy 1  2   3   4   5

Stylistika
Koncovky přídavných jmen
Duálové skloňování podstatných jmen

Vedlejší věty  1   2   3
Synonyma, homonyma, antonyma
Psaní bě/vje, vě/vje
Druhy přídavných jmen


Složité souvětí 1  2  3

Psaní je/ě
Jmenné tvary přídavných jmen

Odchylky od větné stavby

Souhláskové skupiny - předpona a kořen
Stupňování přídavných jmen
Shoda podmětu s přísudkem - jednoduchý podmět
Skloňování zájmena JÁ - MNĚ, MĚShoda podmětu s přísudkem - několikanásobný podmět
Rozlišení sebou - s sebou

Určování druhu zájmen

Druhy číslovek

Mluvnické kategorie sloves

Rod sloves